Turismo-pil sardo, traina gruppo Onorato - Economia