Borsa:Europa ancora giù dopo Wall Street - Economia